Aanmelden

Algemene voorwaarden voor deelnemers.

Samen maken we heldere afspraken.

1. Toepassingsgebied

 1. Gifty B.V. (“Gifty”) is een technisch dienstverlener (logistiek en communicatie) en is gevestigd op het adres: Edisonweg 1 (3404 LA) IJsselstein.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Gifty en de Deelnemer.

2. Definities

De volgende begrippen zijn in deze algemene voorwaarden aangeduid met een hoofdletter:
Deelnemer
de bij Gifty aangesloten, eventueel als webwinkel opererende ondernemer waarmee Gifty een overeenkomst heeft gesloten in het kader waarvan zij de cadeaubon als betaalmiddel accepteren en eventueel zelf aanbieden en verkopen.
Bezitter
iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Gifty cadeaubon heeft gekocht of de persoon aan wie een Gifty cadeaubon overeenkomstig deze algemene voorwaarden is overgedragen.
Saldo
het actuele tegoed op een Gifty cadeaubon, dat wil zeggen een vordering van de Bezitter de Deelnemer.

3. Overeenkomst

 1. Gifty kent verschillende vormen van dienstverlening ten aanzien van digitale of fysieke Gifty cadeaubonnen. Gifty doet aan de Deelnemer een concreet aanbod in de vorm van een (gratis) lidmaatschap.
 2. Het aanbod van Gifty is 90 dagen geldig, waarna het aanbod komt te vervallen.
 3. Zodra de Deelnemer het aanbod van Gifty aanvaart komt een overeenkomst tot stand waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

4. Uitgeven papieren Gifty cadeaubon door de Deelnemer

 1. Indien de Deelnemer ervoor opteert om zelf papieren Gifty cadeaubonnen aan de Consument te verkopen, zal de gepersonaliseerde Gifty cadeaubon door Gifty worden gedrukt en tezamen met een display naar keuze aan de deelnemer ter beschikking worden gesteld.
 2. Om de Gifty cadeaubon te kunnen verkopen (waarde toe te kennen aan de Gifty cadeaubon en te verwerken in de administratie) krijgt de Deelnemer toegang tot het Gifty softwarepakket. Gifty zal tevens zorg dragen voor de ondersteuning bij het gebruik van het pakket.
 3. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Deelnemer dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot de gebruikersnaam en toegangscode om misbruik hiervan te voorkomen. Elke bestelling geplaatst/ingenomen door gebruikmaking van de gebruikersnaam en toegangscode is bindend voor de Deelnemer.

5. Lidmaatschap

 1. Indien de deelnemer opteert voor een Gifty lidmaatschap, zal Gifty er zorg voor dragen dat de verkoop van de Gifty cadeaubon die enkel besteed kan worden bij de Deelnemer verkocht wordt via de webshop van Gifty.
 2. Daarnaast heeft de Deelnemer de mogelijkheid om ook Gifty cadeaubonnen via de eigen website te verkopen. Gifty zal er zorg voor dragen dat via de website van de Deelnemer de software van Gifty kan worden benaderd zodat de verkoop van de Gifty cadeaubonnen mogelijk is.
 3. Gifty zorgt voor de digitale ondersteuning, verwerking, administratie en eventueel verzending van de verkochte Gifty cadeaubonnen.

6. Looptijd Lidmaatschap

 1. Abonnementen worden aangegaan voor een periode van minimaal 1 maand. Het abonnement word steeds stilzwijgend verlengd met een zelfde termijn van.
 2. Opzegging of wijziging van het lidmaatschap is op elk mogelijk. Betaald lidmaatschapsgeld wordt niet geretourneerd.

7. Vormgeving Gifty-cadeaubon

 1. Gifty geeft de Deelnemer de mogelijkheid zijn Gifty cadeaubon zelf vorm te geven of zijn eigen drukwerkbestand te uploaden. De Deelnemer is verantwoordelijk voor het plaatsen van zijn eigen logo, huisstijl, foto’s en/of drukwerkbestand.
 2. Indien de ondernemer via het Gifty-systeem zijn eigen cadeaubon wil samenstellen met een eigen of via internet verkregen foto, ligt dit risico m.b.t. auteursrechten van het gebruik van de beeldmerken, logo’s en/of foto’s bij de Deelnemer .

8. Vermelding op de website van Gifty

 1. De Deelnemer kan ervoor kiezen om de bestelling van de Gifty-cadeaubon (mede) te laten plaatsvinden via de website van Gifty. De vermelding zal plaatsvinden op basis van het door de Deelnemer aangeleverde logo, de foto’s en/of de NAW gegevens.
 2. De Deelnemer vrijwaart Gifty voor aanspraken die het gevolg zijn van inbreuken op IE-rechten van derden.
 3. Gifty zal er alles aan doen de Gifty software en de Gifty website toegankelijk te houden. Indien de software en/of de website incidenteel niet beschikbaar is, om welke reden dan ook, is Gifty daarvoor niet aansprakelijk.
 4. De inhoud en informatie op de website van Gifty en de gebruikte infrastructuur van de website is eigendom van Gifty. Het is de Deelnemer niet toegestaan om van de informatie, de software, de producten en/of de diensten van de website aan te passen, te kopieën, te distribueren, te verzenden en/of licenties of afgeleide werken te maken of deze te verzenden, te verkopen of door te verkopen.

9. Verkoop van Gifty cadeaubonnen door de Deelnemer

 1. Zodra de technische koppeling tussen Gifty en de Deelnemer tot stand is gebracht, is de Deelnemer gerechtigd de Gifty-cadeaubon te verkopen in overeenstemming met de algemene voorwaarden.
 2. Deelnemers zijn verplicht ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden die betrekking hebben op de verkoop van de Gifty-cadeaubon in hun verkoopruimtes in Nederland beschikbaar zijn voor Consumenten.
 3. De activering van het tegoed op de Gifty-cadeaubon vindt enkel plaats door middel van de door Gifty ontwikkelde en aan de Deelnemer ter beschikking gestelde software.
 4. De Consument betaalt de Gifty cadeaubon rechtstreeks aan de Deelnemer. Gifty staat hierbuiten. Er zal ook geen afdracht van een percentage van het saldo plaatsvinden. Gifty zal enkel een vast bedrag per bon in rekening brengen voor het drukken en beheren van de cadeaubon in de Gifty software.
 5. Het risico van verlies of beschadiging van (lege) Gifty cadeaubonnen en verpakkingen gaat over op de Deelnemer op het moment waarop deze zijn afgeleverd op de door de Deelnemer aangewezen plaats in Nederland.

10. Financiële afhandeling van de verkoop tussen de Deelnemer en Gifty

 1. In geval van online verkoop via de Gifty software (via de Gifty website dan wel de website van de Deelnemer), zal de betaling door de Consument plaatsvinden via een door Gifty aan te wijzen derde.
 2. Gifty heeft per gekochte Gifty-cadeaubon recht op een tussenpartijen overeengekomen bedrag (een percentage van de waarde van de Gifty-cadeaubon en/of een vast bedrag).
 3. De door Gifty aangewezen derde is gemachtigd geld van derden te beheren.
 4. Het van de Consument ontvangen bedrag dat betrekking heeft op d Gifty-cadeaubon van de Deelnemer, zal door de derde rechtstreeks aan het eind van elke volgende maand (mits niet geretourneerd) aan de Deelnemer worden overgemaakt met uitzondering van het aan Gifty verschuldigde bedrag.
 5. Overeengekomen lidmaatschapsgeld zal aan het begin van elke gekozen periode worden geïncasseerd.
 6. De betalingsverwerkingsdiensten voor verkopers op Gifty.nl en via de Gifty software,worden geleverd door Stripe en vallen onder de Stripe Connected Account-overeenkomst, inclusief de Stripe-servicevoorwaarden (gezamenlijk de "Stripe Services Agreement"). Door akkoord te gaan met deze voorwaarden of te blijven werken als een verkoper op/met Gifty, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Stripe Services- overeenkomst, aangezien deze kan worden gewijzigd door Stripe van tijd tot tijd. Als voorwaarde voor Gifty die betalingsverwerkingsdiensten via Stripe mogelijk maakt, stemt u ermee in Gifty juiste en volledige informatie over u en uw bedrijf te verstrekken en machtigt u Gifty om deze te delen met Stripe evenals de transactie-informatie met betrekking tot uw gebruik van de betalingsverwerkingsservices van Stripe.

11. Giftycadeaubon als marketinginstrument

 1. Indien partijen overeenkomen dat de Gifty cadeaubon wordt ingezet als marketinginstrument, zal Gifty namens de Deelnemer aan Consumenten digitale of fysieke Gifty cadeaubonnen versturen.
 2. De Deelnemer verstrekt aan Gifty een overzicht van de Consumenten aan wie de Gifty cadeaubon zal worden verstrekt. Daarbij worden tevens de benodigde gegevens zoals e-mail en adresgegevens en de waarde van de Gifty cadeaubon verstrekt. De Deelnemer staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens. Gifty is daar niet verantwoordelijk voor.
 3. De door de Deelnemer verstrekte gegevens zijn persoonsgegevens. Gifty zal hier overeenkomstig haar eigen privacy statement mee omgaan.

12. Acceptatie van de Gifty-cadeaubon door de Deelnemer

 1. Zodra de technische koppeling van de Deelnemer met het Gifty-systeem tot stand is gebracht, is de Deelnemer verplicht de Gifty cadeaubon als betaalmiddel te accepteren.
 2. De Deelnemer is niet gehouden om het Saldo op de Gifty-Cadeaubon in contanten uit te betalen.
 3. Gifty heeft het recht om het bestelsysteem in technisch opzicht te optimaliseren. De Deelnemer wordt vooraf tijdig op de hoogte gesteld van noodzakelijke wijzigingen en verbeteringen van de bestelprocedure en van eventueel daarmee samenhangende kortdurende beperkingen van de beschikbaarheid van het systeem.

13. Verplichting van de Deelnemer

 1. Het is de Deelnemer niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de Gifty software. Het is de Deelnemer evenmin toegestaan om zich toegang te verschaffen tot afgesloten delen van de Gifty software.
 2. Het is de Deelnemer niet toegestaan de Gifty cadeaubon voor een ander bedrag te verkopen dan het Saldo dat wordt geactiveerd op de Gifty cadeaubon.
 3. Het is de Deelnemer niet toegestaan de Gifty-cadeaubon voor een lager bedrag te accepteren dan het Saldo dat is geactiveerd op de Gifty-cadeaubon.
 4. De deelnemer mag zijn eigen cadeaubonnen enkel verkopen via/met Gifty en niet met andere partijen.

14. Garantie

 1. Het gebruik van de website van Gifty en de software vindt plaats op eigen risico.Gifty garandeert niet dat het gebruik van de Gifty software zonder onderbreking of foutmelding zal zijn. Ook geeft Gifty geen garantie met betrekking tot:
  1. De resultaten die worden geboekt met het gebruik van de Gifty software (via de Gifty website dan wel de verkoop via de eigen website);
  2. Hierbij verwerpt Gifty iedere vertegenwoordiging, garantie en voorwaarde, zowel nadrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de werking van de website of de inhoud, statements of andere informatie van de website.

15. Grenzen van aansprakelijkheid

 1. In geen enkel geval zal Gifty aansprakelijk zijn voor:
  1. Verlies van omzet;
  2. Verlies van huidige of verwachte winsten;
  3. Verlies van contracten;
  4. Verlies van verwachte besparingen;
  5. Zakelijk verlies;
  6. Verlies van mogelijkheden;
  7. Verlies van klandizie;
  8. Verlies van reputatie;
  9. Verlies van, schade aan, of vervalsing van data; en
  10. Indirecte schade.
 2. Gifty’s aansprakelijkheid richting de Deelnemer beperkt zich in ieder geval tot de waarde van de uitgegeven Gifty-cadeaubonnen gedurende een periode van 1 jaar voorafgaand aan het moment van aansprakelijk stellen.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Gifty en de Bezitter kunnen, voor zover ze niet onderling kunnen worden opgelost, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

17. Adres en contact

 1. Voor de behandeling van klachten is uitsluitend Gifty bevoegd. Het e-mailadres en telefoonnummer van de klantenservice vindt u op de website van Gifty (www.gifty.nl)
 2. Overige mededelingen aan Gifty dienen schriftelijk te worden verzonden naar het volgende adres; Gifty: Edisonweg 1, 3404 LA IJsselstein
Cadeaubon Gifty Cadeaubon Gifty Cadeaubon Gifty Cadeaubon Gifty Cadeaubon Gifty Cadeaubon Gifty Cadeaubon Gifty Cadeaubon Gifty Cadeaubon Gifty

Geen lidmaatschap,
geen opstartkosten.

Elke verkochte cadeaubon betalen we 100% aan je uit.

Aanmelden

Marcha

Eindelijk een professionele cadeaubon

We hadden nooit een professionele cadeaubon, omdat we dachten dat het voor ons niet zou werken. Maar nu verkoop ik er 5 tot 10 per maand. www.leutkoffie.nl

Marcha
LEUT Koffie en thee
Jurre

Minder tijd en moeite, meer cadeaubonnen

Met Gifty verkoop ik meer cadeaubonnen, terwijl het me minder tijd en moeite kost. Alle bonnen worden automatisch bijgehouden in het systeem, ook die ik in de winkel verkoop. www.re-port.nl

Jurre
Re-Port Menswear
Timo

De online cadeaubon is voor ons echt een toegevoegde waarde!

De bestelmodule voor de online cadeaubon werkt heel gemakkelijk op onze website. Daarnaast ziet het er professioneel uit. De online cadeaubon is voor ons echt een toegevoegde waarde. We bieden iedereen nu het gemak om vanuit huis de cadeaubon te bestellen, direct per e-mail of per post. www.brasserie1560.nl

Timo
Brasserie 1560
Salvatore

Eindelijk een overzichtelijke registratie van mijn cadeaubonnen

Met Gifty staan alle cadeaubonnen netjes geregistreerd. We kunnen realtime inzien hoeveel bonnen we hebben uitgegeven, wat er nog open staat en al is ingeleverd. Het werkt zeer efficiënt en gemakkelijk! www.piccolaitalia.nl

Salvatore
Piccola Italia
Romana

Mooie presentatie op de balie

We houden van professionaliteit, innovatie en snelheid! Het concept van Gifty past daar perfect bij. Onze nieuwe cadeaubonnen staan mooi gepresenteerd op de balie en zijn nu gemakkelijk via de website te bestellen. www.beautybyromana.nl

Romana
Beauty by Romana
Christel

Extra service voor de klant

Wij zijn blij met onze nieuwe cadeaubonnen! Erg leuk dat onze klanten zowel in de winkel als online, een persoonlijke boodschap op de cadeaubon kunnen schrijven. Daarnaast bieden we klanten buiten Zeist het gemak om onze cadeaubon online te bestellen. We zijn altijd op zoek naar dat beetje extra service en dat bieden we nu. www.bellazeist.nl

Cristel
Bella Mode & Meer
Gifty gebruikt cookies op haar website voor analyse, het verbeteren van gebruiksgemak en het tonen van advertenties op social media. Door gebruik te blijven maken van deze website ga je akkoord met onze cookieverklaring.